Flag_of_Europe
logo_interreg
EU EU EU
Проведени обучителни събития

В изпълнение на проект  SUPPORT FOR COOPERATION AND DEVELOPMENT, 6276 SCD по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-А Greece – Bulgaria 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие, през м. Ноември и м. Декември, Сдружение „Мечи Чал – Рожен“ проведе редица обучителни събития, 6 за съществуващи и 10 за новосъздадени компании.

Мероприятията бяха насочени към фирми развиващи дейност в приоритетните сектори: Агро-хранителна индустрия, Управление на отпадъци за рециклиране или енергия, Възобновяема енергия и енергоспестяване, Устойчив туризъм, Здраве, Технология на материалите и Текстилна индустрия.

На събитията за новосъздадени компании беше представен панел за поддръжка на стартиращи фирми, включващ: регистриране на компания; компютърно техническо ограмотяване за начинаещи; работа с офис пакет; създаване на фирмена ел. поща; инструменти за реклама в социални мрежи; кратки анализи за разработване на финансов анализ, маркетинг и стратегии,  други анализи; помощни инструменти за разработване на проектни предложения, свързани със структурните фондове на Европейския съюз и други финансови донори.

По време на срещите за съществуващи компании бяха представени основните теми от проучванията:

  • Достъп на предприемачите до бизнес ноу-хау
  • Подобряване развитието на човешките ресурси и работата в екип
  • Ноу-хау за спестяване на разходи
  • Спомагателни услуги за разработване на конкурентни продукти
  • Достъп на предприемачите до Информация и контакти на различните институции
  • Законодателна рамка  за стартиращ  и съществуващ  бизнес в прио-ритетните  сектори

Чрез представяне на създадената по проекта онлайн платформа беше предоставена информация за извършените проучвания, събраната база данни и направените анализи за трудностите и възможностите пред малките и средни предприятия в трансграничния регион.

Създадената по проекта онлайн платформата ще бъде основен източник на информация за предприемачите, представители на 7-те приоритетни сектора.

Повече информация може да намерите на следния линк:

https://mechichal-rogen.eu/events