Flag_of_Europe
logo_interreg
EU EU EU
Приключи първия етап от изпълнението на проект „Support for cooperation and development”ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯ ЕТАП ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ 

„SUPPORT FOR COOPERATION AND DEVELOPMENT"


Приключи първият етап по проект „Support for cooperation and development" по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-А Greece – Bulgaria 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Създадена е онлайн платформа, съдържаща база данни, проучвания, анализи и подробна информация за предприемачите и стартиращите фирми в трансграничния регион.  

Основната цел е решаване на основните предизвикателства, пред които са изправени предприемачите в района, да засили факторите, влияещи върху предприемаческия успех, да стимулира оцеляването на бизнеса и да насърчи предприемаческата култура, включително създаването на нов бизнес и стартиране на нови компании (стартиращи фирми). Информацията, предоставена чрез онлайн платформата е с фокус върху приоритетните сектори: Агро-хранителна индустрия, Управление на отпадъци за рециклиране или енергия, Възобновяема енергия и енергоспестяване, Устойчив туризъм, Здраве, Технология на материалите, Текстилна индустрия.

Основен акцент в платформата:

Трудности при получаване на бизнес финансиране;

Достъп на предприемачите до бизнес ноу-хау и

Осигуряване на достъп на предприемачите до обща информация, контактни връзки до различни институции;

Предоставяне на информация относно законодателната рамка в България с насоченост към предприемачите и стартиращия бизнес;

Помощни услуги за разработване на конкурентни продукти-услуги;  

Достъп до ноу-хау по отношение на технологиите за спестяване на разходи;

Предоставяне на знания за подобряване развитието на човешките ресурси и работата в екип.

В платформата е изградена специална секция за свързване на компаниите с потенциални партньори от България и Гърция, спомагайки за започването на устойчив нов бизнес от нови предприемачи и в която всяка компания има възможност да презентира своята дейност.

Може да посетите платформата на адрес: www.mechichal-rogen.eu/