Flag_of_Europe
logo_interreg
EU EU EU

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


Настоящият проект предвижда изграждане на асансьор за осигуряване на достъп на хора с намалена подвижност до сградата на Партньор 3, Камара на занаятчиите РОДОПИ. Съоръжението ще позволи да се постигне достъпна среда и хората в неравностойно положение да използват лесно резултатите от настоящия проект и услугите на Камарата.

Предвиждат се и редица меки мерки, както следва:

1. Създаване на онлайн платформа за развитие и подкрепа на съществуващи и нови предприемачи в трансгранични области - ще бъде създаден ИКТ продукт, който ще бъде изпълнен със съдържание за подкрепа и развитие под формата на анализи, изследвания, материали за човешки развитие на ресурси, нормативна база и други, като: Условия, трудности и пречки за получаване на финансиране (особено за приоритетни сектори) Ограничен достъп на предприемачите до бизнес ноу-хау; Осигуряване на пълен достъп на предприемачите до обща информация и контакти на службите администрации, инспекции и др. на територията на трансграничната зона и др. Материалите ще бъдат публикувани със свободен достъп в онлайн платформата на български и гръцки език и ще предоставят информация на предприемачите както за собствения им район, така и за възможностите, които имат да изнасят дейността си в съседната страна.

2. Провеждане на събития за популяризиране на онлайн платформата и фокусиране на вниманието на целевите групи върху начините за преодоляване на най-големите идентифицирани предизвикателства в трансграничните зони. Предвижда се провеждането на две основни групи събития: за съществуващи компании и за стартиращи компании. Всяко събитие ще се провежда с необходимото техническо оборудване, материали и лектор, специалист по темата, която ще бъде представена. Събитията ще бъдат популяризирани чрез рекламна кампания, която ще обхване всички трансгранични зони в двете страни.